veya

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

AD / UNVAN: Nearbuyme Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
ADRES: Bereketzade Mah. Camekan Sok. No:4 D:10 Beyoğlu İstanbul
TELEFON: 0212 293 93 54
E-POSTA: destek@sopsy.com

MADDE 2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

SOPSY: Nearbuyme Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'ni,

PLATFORM: SOPSY'ye ait http://www.sopsy.com alan adlı web sitesinde SOPSY tarafından sunulan e-ticaret platformunu,

SOPSY HİZMETLERİ: PLATFORM ÜYESİ'ne ürünlerini sergileyebileceği ve satabileceği bir online dükkan altyapısının sunulmasını ve bu dükkanın Paypal, diğer ödeme altyapısı sağlayıcıları veya PLATFORM ÜYESİ ile arasında sözleşme olan banka ya da bankaların ödeme sistemleri ile ilişkilendirilmesini,

PLATFORM ÜYESİ: İşbu Sözleşme koşulları çerçevesinde SOPSY HİZMETLERİ 'nden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

DÜKKAN: DÜKKAN'A ait alan adı altında veya PLATFORM ÜYESİ'nin talebi üzerine SOPSY tarafından PLATFORM ÜYESİ'ne tahsis edilen PLATFORM'a bağlı alt alan adı altında yer alan, PLATFORM ÜYESİ tarafından çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu ve PLATFORM ÜYESİ ile tüketiciler arasında mesafeli satış sözleşmelerinin gerçekleştiği web sitesini,

TARAF(LAR): ayrı ayrı (birlikte) SOPSY ve PLATFORM ÜYESİ'ni, ifade edecektir.

MADDE 3. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, PLATFORM ÜYESİ'nin SOPSY HİZMETLERİ'nden yararlanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 4. PLATFORM ÜYESİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. PLATFORM ÜYESİ'nin işbu Sözleşme çerçevesinde SOPSY HİZMETLERİ'nden yararlanabilmesi için kendisine ait bir DÜKKAN oluşturması gerekmektedir. Bu doğrultuda PLATFORM ÜYESİ, kendisine PLATFORM'a bağlı bir alt alan adı tahsis edilmesi için SOPSY 'e başvuruda bulunarak kendisine ait bir DÜKKAN oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM ÜYESİ, SOPSY'nin kendisine tahsis ettiği alt alan adını, kendisine ait bir alan adına yönlendirerek de kullanabilir.

PLATFORM ÜYESİ, işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, DÜKKAN'nin aktif olarak çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. PLATFORM ÜYESİ, DÜKKAN üzerinden yapacağı satışlara ilişkin ödeme alt yapısının kendisi tarafından sağlanacağını; bunun için PayPal ile sözleşme akdedeceğini ve ayrıca PayPal üzerinden gerçekleşen satışlar hakkında SOPSY'e tam ve eksiksiz bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. PLATFORM ÜYESİ, işbu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için DÜKKAN'nin aktif hale gelmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DÜKKAN'nin aktif hale gelmesi için işbu Sözleşme'nin 4.1. ve 4.2. maddesinde belirtilen aşamaların PLATFORM ÜYESİ tarafından tamamlanmış olması ve ayrıca asgari 1 (bir) ürünü DÜKKAN'nde satışa arz edilmek üzere yayınlamış olması gerekmektedir.

4.4. PLATFORM ÜYESİ, DÜKKAN'nde satışa sunacağı ürünlere ilişkin her türlü yazılı ve/veya göresel içeriğin kendisi tarafından sağlanacağını; sözkonusu içeriğin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın halihazırda yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek olan tüm yasal mevzuata uygun olacağını; buna ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. PLATFORM ÜYESİ, DÜKKAN'nde satışa sunduğu ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya bu ürünleri satmaya yetkili olduğunu; ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı hukuki veya başka türlü herhangi bir engel bulunmadığını; ürünlerin üçüncü kişilere zarar verecek veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil maddi, manevi, ayni ve şahsi haklarına halel getirecek nitelik taşımadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu, SOPSY'nin bu nedenle herhangi bir şekilde zarar görmesi durumunda kendisine rücu edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. PLATFORM ÜYESİ, DÜKKAN'nde satışa arz edilen ürünlere ilişkin olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi düzenleyeceğini; SOPSY'nin DÜKKAN'nde satışa arz edilen ürünlerle ilgili olarak satıcı, sağlayıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; malın tedarik edilmesi ile edilmesi ilgili her türlü eylemin kendisi tarafından gerçekleştirileceğini ve bu sebeple mal ile ilgili her türlü talebin muhatabının kendisi olduğunu; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görsel açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında SOPSY'nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; bu nedenlerle SOPSY'nin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Satışlara ilişkin Yönetmelik ile ilgili hükümler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; SOPSY'nin bu nedenle herhangi bir şekilde zarar görmesi durumunda kendisine rücu edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. PLATFORM ÜYESİ, SOPSY HİZMETLERİ'nden yararlanması esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, SOPSY’nin anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasına onay verebilir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Üye kendisine ait kredi kartı bilgilerinin SOPSY'nin anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasına onay vermediği takdirde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz.
Üye’ye ait kredi kartı bilgileri, Site üzerinde hiçbir hal ve koşul altında saklanmamakla beraber, Site’nin anlaşmaya vardığı ödeme sisteminde ise, onay vermesini takiben sadece Üye’nin gelecekte yapacağı mal satın alımlarında aynı bilgilerin kullanılması amacına yönelik olarak saklanır. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Üye, Site’nin herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek destek@sopsy.com'a mail atarak kredi kartı bilgisinin silinmesi ve üyeliğinin iptal edilmesini talep edebilir.

MADDE 5. SOPSY'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 SOPSY, PLATFORM'da sunulan SOPSY HİZMETLERİ'ni ve içerikleri her zaman değiştirebilme; PLATFORM ÜYESİ'nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri, PLATFORM ÜYESİ de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SOPSY, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. PLATFORM ÜYESİ, SOPSY'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SOPSY tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SOPSY tarafından yapılabilir. SOPSY tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin PLATFORM ÜYESİ tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen PLATFORM ÜYESİ'ne aittir.

5.2 SOPSY, PLATFORM üzerinden, SOPSY'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, PLATFORM ÜYELERİ tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SOPSY tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. PLATFORM üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SOPSY'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 SOPSY, PLATFORM'da sağlanan SOPSY HİZMETLERİ ve yer alan ürünler ile ilgili olarak PLATFORM ÜYELERİ arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5.4 İşbu sözleşmenin 4. maddesinde belirtildiği üzere ilgili mevzuata aykırı ürünleri satışa arz ettiği ve/veya PLATFORM ÜYE SÖZLEŞMESİ hükümlerine ve PLATFORM'da belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen PLATFORM ÜYESİ'nin üyeliği, SOPSY tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

5.5 PLATFORM ÜYESİ ve SOPSY hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. PLATFORM ÜYE SÖZLEŞMESİ'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.6 PLATFORM ÜYELERİ'nin, PLATFORM'a üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya DÜKKAN isimleri de işbu PLATFORM ÜYE SÖZLEŞMESİ içinde yer alan hükümlere tabi olup, PLATFORM ÜYELERİ'nin "kullanıcı ismi" veya DÜKKAN ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. PLATFORM ÜYELERİ'nin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, SOPSY PLATFORM ÜYE SÖZLEŞMESİ'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini PLATFORM ÜYESİ'nden talep edebileceği gibi dilerse PLATFORM ÜYESİ'ne önceden haber vermeksizin PLATFORM ÜYESİ'nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

MADDE 6. MALİ HÜKÜMLER

6.1. PLATFORM ÜYESİ, PLATFORM üzerinden DÜKKAN açmak için PLATFORM'a aylık olarak üye olması halinde sözleşme tarihinde önbilgilendirme formunda belirtilen ücretleri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik süresinin bitiminde, PLATFORM ÜYESİ tarafından aksi beyan edilmedikçe üyeliği yenileneceğini ve hizmet bedeli kartından tashil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bununla birlikte SOPSY tarafından özel tanıtım hizmetleri de verilmekte olup bu çerçevede, SOPSY tarafından yapılan yönlendirme neticesinde gerçekleşen her bir satış için, SOPSY satış bedelinin %10'u oranında komisyon alacaktır. SOPSY, bu komisyon oranını değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 7. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, PLATFORM ÜYESİ'nin üyeliği süresince yürürlükte kalacaktır.

SOPSY, PLATFORM ÜYESİ'nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi ve/veya işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda, akde aykırılığın düzeltilmesi için PLATFORM ÜYESİ'nin işbu Sözleşme'de belirtilen açık adresine ve/veya e-posta adresine yazılı ihtarda öncelikle beş günden az olmamak üzere bir süre verecek; yazılı ihtarda belirlenen süre içinde cevap verilmemesi ve/veya aynı süre içinde herhangi bir netice alınmaması halinde Sözleşme'yi, derhal ve tek taraflı olarak feshedebilecektir.

SOPSY ayrıca dilediği zaman Sözleşme'yi herhangi bir sebep ileri sürmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. PLATFORM'un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SOPSY'nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SOPSY'e ait ve/veya SOPSY tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. PLATFORM ÜYESİ, SOPSY HİZMETLERİ'ni, SOPSY bilgilerini ve SOPSY 'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının SOPSY HİZMETLERİ'ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

SOPSY tarafından açıkça izin verilmedikçe SOPSY HİZMETLERİ'ni (veya bunların herhangi bir kısmını) kopyalanamaz, düzenlenemez, değiştirilemez, tadil edilemez veya bunlardan türev çalışmalar oluşturulamaz, bunlara yönelik tersine mühendislik yapılamaz veya kaynak kodunu çıkarılamaz.

8.2. SOPSY'nin, SOPSY Hizmetleri, SOPSY bilgileri, SOPSY'nin telif haklarına tabi çalışmaları, SOPSY ticari markaları, SOPSY ticari görünümü veya PLATFORM vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

MADDE 9. GİZLİLİK

Taraflar, işbu Sözleşme'nin hükümlerini, işbu Sözleşme ile ilgili müzakereleri, işbu Sözleşme'nin neticesinde elde edilen tüm bilgileri, işbu Sözleşme nedeniyle olsun olmasın, karşılıklı olarak paylaşılan her tür veri, uygulama, doküman, fiyat, ücret ve ilgili bilgiler ve yazılım dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgiyi ve/veya ticari sırları, gizli bilgi şeklinde telakki edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaklardır

Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme'nin devamı süresince ve Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar diğer tarafın bu sebeple uğrayacağı yasal olarak tespit ve tevsik edilen menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SOPSY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, PLATFORM'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, PLATFORM ÜYESİ'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SOPSY, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SOPSY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SOPSY 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SOPSY'nin makul kontrolü haricinde ve SOPSY 'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. TEBLİGAT

TARAFLAR, işbu Sözleşme'de yer alan açık adreslerinin ve e-posta adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu, anılan adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, işbu Sözleşme kapsamında bu adreslere yöneltilecek tebligatların geri dönse bile hukuken geçerli bir tebligatın tüm neticelerini doğuracağını peşinen kabul etmişlerdir.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme PLATFORM ÜYESİ'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

www.sopsy.com alan adlı web sitesi (kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) Nearbuyme Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (kısaca "Sopsy" olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; SİTE'nin tüm hakları Sopsy'e aittir.

SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Sopsy Site Kullanım Koşulları'nı (kısaca "KOŞULLAR" olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR'da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu KOŞULLAR, 01.01.2013 tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE'yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

1. TANIMLAR

"SİTE": Sopsy tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi

"KULLANICI(LAR)": SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE 'de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)

"LİNK": SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı

"İÇERİK(LER)": SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR, Sopsy'nin sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR'a, işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI'na, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.2. Sopsy'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE 'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, www.sopsy.com'nın ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla www.sopsy.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.sopsy.com 'ın, www.sopsy.com'ın işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.sopsy.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. www.sopsy.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.4. KULLANICILAR, SİTE 'yi kullanarak, www.sopsy.com 'ın, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR 'ın işbu KOŞULLAR 'a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.sopsy.com 'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5. KULLANICILAR, www.sopsy.com 'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER 'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. www.sopsy.com KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.6. www.sopsy.com SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER 'i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. www.sopsy.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, www.sopsy.com 'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.sopsy.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde www.sopsy.com tarafından yapılabilir. www.sopsy.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR 'a aittir.

2.7. www.sopsy.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.8. SİTE'de, www.sopsy.com 'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

www.sopsy.com , SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

www.sopsy.com, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Sözkonusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR'ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE 'nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - hepsi birden " www.sopsy.com 'ın telif haklarına tabi çalışmaları" olarak anılacaktır) www.sopsy.com 'a ait ve/veya www.sopsy.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, www.sopsy.com hizmetlerini, www.sopsy.com bilgilerini ve www.sopsy.com 'ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.sopsy.com 'ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu KOŞULLAR dahilinde www.sopsy.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, www.sopsy.com 'ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

www.sopsy.com , işbu KOŞULLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, www.sopsy.com hizmetleri, www.sopsy.com bilgileri, www.sopsy.com 'ın telif haklarına tabi çalışmaları, www.sopsy.com ticari markaları, www.sopsy.com ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE 'de Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı'ya ait olup, Kullanıcı www.sopsy.com 'a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site'ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site'ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4. DEĞİŞİKLİKLER

www.sopsy.com , tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu KOŞULLAR 'ı herhangi bir zamanda, SİTE'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu KOŞULLAR 'ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.sopsy.com işbu KOŞULLAR'dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.sopsy.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.sopsy.com 'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, www.sopsy.com 'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE 'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu KOŞULLAR 'ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu KOŞULLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu KOŞULLAR 'dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu KOŞULLAR, www.sopsy.com tarafından SİTE 'de ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, SİTE 'yi kullanmakla, işbu KOŞULLAR 'ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.